Samuli Honkapuro: Framtidens framgångsfaktorer på nordiska elmarknaden

14.9.2021 | Bloggar, Elförsäljning

”De framtida framgångsfaktorerna för nordiska elförsäljningsbolag är tjänsteutbudet, riskhantering, branding och gröna värden. På framtidens energimarknader tävlar man inte endast med pris utan även andra faktorer påverkar.”

Nordiska elmarknaden

Den nordiska elmarknaden är väldigt väl fungerande och välutvecklad. För tillfället sker det stora förändringar inom energisektorn. Den gröna energins andel av produktionen ökar, vilket ökar variationen i produktionsvolymen. Samtidigt ökar elförbrukningen på grund av t.ex elvärme, ökad elförbrukning inom industrin och flera elbilar. På marknaden krävs det flexibilitet, för elförbrukningen och efterfrågan måste vara i balans med elproduktionen.
Slutkunden har i framtiden en mer aktiv roll, vilket också påverkar elleverantörernas affärsverksamhet. Produkten som säljs inom elförsäljning är homogen och den enda konkurrensfaktorn har varit pris, om inte leverantörerna även utvecklat andra tjänster vid sidan om.

Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet är en viktig faktor i framtiden. Desto mer elproduktionen varierar enligt vädret, desto mer måste man kunna styra efterfrågan på el och förflytta förbruket till en tidpunkt då det finns mer el att tillgå i systemet. En enskild konsument vill sällan delta i flexibiliteten, hen vill förbruka el som förr och den finansiella nyttan som en enskild kund får från efterfrågeflexibiliteten är relativt liten. Däremot för elleverantörer som har tusentals flexibilitetsobjekt kan det leda till betydlig finansiell nytta. Frågan är då hur kan man göra kundens förbruk mera flexibelt?

Det är viktigt att kommunicera vilken nytta efterfrågeflexibilitet medför och öka kundens medvetande om sin elförbrukning. De tjänster som erbjuds av bolaget måste vara lättförståeliga för kunderna. Exempelvis kan kunden mot ersättning ge elbolaget rätten att styra hens värmesystem och få tillgång till en mobilapp där hen kan följa sin egna elförbrukning. “Kunden måste få information om hur hen, genom sina egna val, kan minska på sitt koldioxidavtryck och att efterfrågeflexibilitet inte betyder att man sitter i mörker och kyla.”

Nya tjänster, gröna värden och branding

Förändringen på energimarknaden har tvingat branschen att utveckla nya produkter, lösningar och konkurrensfaktorer som förändrar på servicekonceptet. “Viktiga faktorer för elleverantörer är att erbjuda olika servicepaket, kunna uppvisa elens ursprung och en viss sorts branding. Numera säljer man inte enbart energi utan servicepaket som täcker helheten, till exempel installation av solpaneler. Att erbjuda olika serviceformer och tjänster är centrala faktorer på den framtida elmarknaden.”

Riskhantering

“En viktig sak för elleverantörer, vilket alltid kommer att återstå, är riskhantering. På elmarknaden sker det stora prisförändringar och tillväxten av förnybar energi bara ökar på volatiliteten. Därför understryks riskhantering ännu mera.” Om elleverantören har möjligheten att styra slutkundens effekt, t.ex när det sker en hög prisökning, kan leverantören minska på förbruket den profilrisk som denna volatilitet för med sig.

 

Samuli Honkapuro
Samuli Honkapuro är professor inom energimarknader och förman på laboratoriet för elmarknader vid LUT-universitet. För tillfället är koncentrerar sig Honkapuros forskning på hur kan spridda resurser kan integreras i elmarknaden, elsystemet och elnätverket.